Company details

Cannabis Trade S.A.

ADRESS: Montażowa 3, 43-300 Bielsko-biała
VAT/NIP : PL 937-27-36-682
REGON : 384389517

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-białej. VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000911782.

Share capital / Kapitał zakładowy : 180 000 pln

Spółka jest jednoosobową spółką akcyjną w rozumieniu art. 303 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 

Shopping Cart